Share Your Love!

Taghoy Sa Hatinggabi – Kabanata 9

“Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin…”

Pagkasabi niya nu’n, may malamig na kamay siyang naramdaman na humawak sa magkabilang braso niya. Umangat siya sa pagkakadapa sa ibabaw ng nitso nang angatin siya ng dalawang malamig na kamay. Bibitbitin siya.

“Aleli, sa’n ka man naroroon, paalam…” Naibulong niya. Nakaramdam siya uli na may dalawang malamig na kamay ang humawak sa magkabilang paa niya. Binitbit siya ng apat na bangkay na parang robot sa magkabilang braso at magkabilang paa. Tapos noon sa ibabaw rin ng nitso sila dumaan. Palundag-lundag din sa bawat nitso habang bitbit si Randy na parang baboy.

Pumikit na lang siya at hihintayin kung ano ang mangyayari.

Sa ganu’ng kalagayan ni Randy naisip niyang wala na talaga siyang ligtas. Hindi na niya kayang isalba pa ang sarili. Sa ilang sandali lang ay darating na sa kanya ang kamatayan. Hindi na mapipigilan ‘yun.

Gayunman, sa kabila nang napipintong kamatayan ay sumagi pa rin sa kanyang isipan kung saan naman siya dadalhin bago patayin.

Kakainin ba siya ng mga ito na tulad nang ginagawa ng mga aswang? O ipapasok kaya sa ibang bukas na nitso at doo’y tatakpan hanggang sa mamatay? O baka naman simpleng kamatayan lang ang ibibigay sa kanya. Sasakalin siya.

Anu’t anuman, isa lang ang patutunguhan niya. Kamatayan!

Ginawa na lahat niya ang makakaya upang iligtas hindi lang ang sarili kundi pati na rin ang mahal na asawa. Ngunit nawalan lahat ‘yun ng saysay. Hindi ordinaryo ang kalaban niya. Supernatural! Walang uri ng sandata na makapipigil sa mga ito. Mga kampon ito ng dilim. Mga alagad ni Satanas!

Kung saang impiyerno gating ay hindi niya alam. Basta na lang dumating kasama ng pagsulpot ng sementeryo na hindi rin niya alam kung paanong nangyari na basta na lang lumitaw sa dati ay palanas na natabunan ng lahar.

Sa panaginip lang nangyayari ang mga bagay na ito. Siguro, kung siya ma’y nananaginip ay baka binabangungot na siya sa nakapangingilabot na pangyayaring ito.

Isang bagay pa rin ang humaging sa isipan ni Randy. Sana kung sila’y mamamatay nang tuluyan ni Aleli ay makuha pa rin ang kanilang bangkay. Nang sa gayon ay mabigyan man lang ‘yun ng disenteng libing.

“Si Aleli kaya, nasaan na siya sa mga sandaling ito? Buhay pa rin kaya siyang tulad ko at malapit pa lang mamatay?” Naisip niya ‘yun.

Mga Pahina: 1 2 3 4 5 6 7

Mag-iwan ng mensahe...